ARCCON | architecture & concepts.

In 1989 is het architectenbureau onder de naam Wismans & De Jong Architecten BNA opgericht. Vanaf 1 oktober 2017 is het bureau voortgezet onder de nieuwe naam ARCCON, architecture & concepts.

Door de jaren heen hebben wij expertise opgebouwd in het vervaardigen van plannen voor nieuwbouw, verbouw en renovatie van o.a. bedrijfsgebouwen, kantoren, winkels, sportaccommodaties, praktijkruimten en woningen.

Samenhangend met de realisering van bouwwerken, worden interieurontwerpen en ontwerpen voor de inrichting van de omgeving van bouwwerken vervaardigd. Naast het adviseren vanaf het bouwinitiatief tot en met de ingebruikneming van bouwwerken zijn wij gespecialiseerd in het formuleren van huisvestingsopgaven in de conceptfase.

Toekomstbestendig bouwen is ons op het lijf geschreven. Leefbaar- en houdbaarheid zijn hierbij de kernbegrippen. Onze opdrachtgevers zijn o.m.: corporaties, ontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stichtingen en overheidsinstellingen. Door de grote variëteit aan ontwerpopgaven is brede kennis en ervaring bij ons bureau opgebouwd waardoor wij steeds vaker worden ingeschakeld voor projecten met een complexe programmering of bij plannen van stedenbouwkundige aard.

Wij zijn grote voorstander van een geïntegreerde werkwijze die in een zo vroeg mogelijk stadium aanvangt. Afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de opdracht laat het bureau zich bijstaan door externe deskundigen of vormen wij samenwerkingsverbanden met adviseurs van diverse disciplines. Wij achten het van belang dat reeds in de beginfase van een project zoveel mogelijk duidelijkheid wordt verkregen over de gewenste kwaliteit in relatie tot het beschikbare budget. Hierdoor ontstaat in een vroeg stadium zekerheid met betrekking tot haalbaarheid. Tevens biedt het optimale mogelijkheden voor controle en bijsturing tijdens de planvorming voor zowel de opdrachtgever als de ontwerpdisciplines.

 

  André de Jong  |  architect BNA

 

Bedrijfsnaam: Arccon De Jong BV

Bankrelatie: Triodosbank

Handelsregister: KvK nr. 85587214

Handelsnamen: Arccon®, Architecture & Concepts / Wismans & De Jong Architecten BNA

Handelsmerk: Arccon® | BBIE Depotnummer 1322829

Beroepsvereninging: BNA Bond van Nederlandse Architecten

Leveringsvoorwaarden: DNR 2011, herziene uitgave

Privacyverklaring: privacyverklaring

 

VISIE

BOUWEN IS GEEN KUNST  De ontwikkelingen in de bouwwereld staan niet stil. Technologie, materialen en vakmanschap stellen vrijwel geen grenzen aan het ontwerp. Niets is onmogelijk, maar niet alles kan. Een bouwproject staat immers niet op zichzelf, maar in relatie tot zijn omgeving. Deze ruimtelijke, sociale en historische context is het vertrekpunt voor ARCCON | architecture & concepts. De weg die wij vanaf dat punt bewandelen is van belang voor het welslagen van het uiteindelijke ontwerp. Met onze contextuele denk- en werkwijze bouwen wij niet alleen in, maar ook aan de omgeving, rekening houdend met zowel stedenbouwkundige structuren als socio-demografische factoren. Daarmee staan wij garant voor een verantwoord ontwerp dat niet alleen functioneel, maar vooral lang houdbaar is.

TIJDLOOS EN DUURZAAM  Een ontwerp van ARCCON | architecture & concepts dankt zijn lange houdbaarheid vooral aan de zorgvuldige afstemming op de omgeving. Dit komt tot uiting in een doorgaans klassieke belijning en rustige kleurstelling. Bij de keuze van materialen staat duurzaamheid voorop, waarbij wij oneigenlijk materiaalgebruik vermijden. De bewoner of gebruiker moet niet na enkele jaren al het gevoel hebben in een gedateerde omgeving te wonen of te werken. Door toe te zien op een zorgvuldige detaillering en afwerking, bevorderen wij de respectvolle omgang met het gebouw door de gebruiker. Bij renovatieprojecten weten wij dit vaak al met eenvoudige middelen te bereiken. Uiteraard zonder ons streven naar een lange houdbaarheid uit het oog te verliezen.

HOUDBAAR EN WERKBAAR  Om een houdbaar ontwerp te realiseren is ARCCON | architecture & concepts nauw betrokken bij het hele traject van de bouw. Geregeld zijn wij op de bouwplaats te vinden om de uitvoering te bewaken, als vraagbaak te dienen en inspiratie op te doen. Want door onze jarenlange ervaring zijn wij een volwaardige gesprekpartner voor alle partijen waarmee wij samenwerken. Daarbij verstaan wij de kunst om met behoud van de uitgetekende koers tussen soms tegenstrijdige belangen door te laveren. En dat leidt weer tot een lang houdbare én werkbare relatie met alle betrokkenen.

ADVISEURS

TRIOPS ADVIES BV  TRIOPS

BOUWNEXT ONTWERPMANAGEMENT BV  BOUWNEXT

3B BOUWMETHODIEK  ICN SOLUTIONS

ROB VAN CAMPEN  ROB VAN CAMPEN

INSTALLATIEADVIES  BORDEWIJK DE ADVISEURS

M2M3 INTERIEURPROJECTEN  M2M3

PARR SOFTWARE  PARR

AUTOMATISERING  COMBINE-ICT

FOKKENS BOUWKOSTEN  FOKKENS

BCD ADVIES  BCD

ADVIESBUREAU VOOR BOUWTECHNIEK  ABT

DGMR  DGMR

CUMAE ARNHEM  CUMAE

HEIJM DE HEER

BOOT INGENIEURS  BUROBOOT

BARTELS  INGENIEURS  BARTELS

PEREE BOUWADVIES BV  PEREE

ALFERINK VAN SCHIEVEEN INGENIEURS ALFERINK VAN SCHIEVEEN

CROES BOUWTECHNISCH INGENIEURSBUREAU  CROES

 

OPDRACHTGEVERS

DE EENVOUD  WBVDE

HEGEMAN BOUWPARTNERS  HBP 

HEGEMAN ECOBOUW & ONTWIKKELING  VBM

DOMIJN  DOMIJN

RABO VASTGOED  BPD

VIVARE  VIVARE

PORTAAL  PORTAAL

BASTON WONEN  BASTON

OOSTERPOORT WONEN OOSTERPOORT

BAM WONEN  BAM

DEKO  DEKO

GEMEENTE ARNHEM  ARNHEM

GEMEENTE RHEDEN  RHEDEN

MARSH  MARSH

MERCER  MERCER

AAN DE STEGGE TWELLO  ADST

KLOK ONTWIKKELING  KLOKGROEP

BOUWCOMBINATIE STADSHAGEN BCS

RO GROEP  RO GROEP

RHIJNSTROOM ARNHEM

PIKSIDA D.O.O. ZAGREB

BOEKHANDEL J. DE SLEGTE  DE SLEGTE

VOS INSTRUMENTEN BV  VOS INSTRUMENTEN

VOLKSHUISVESTING ARNHEM  VOLKSHUISVESTING

RGD BUREAU RIJKSBOUWMEESTER  RIJKSBOUWMEESTER

SCHUTTERSVELD  HOLDING

FAM. WOLTERS

FAM. WAGENAAR

WALIBI  WALIBI

PERS/AWARDS/PUBLIKATIES

PASSIEF BOUWEN AWARD  2013

ENSCHEDE  01

ENSCHEDE  02

ENSCHEDE  03

ENSCHEDE  04

ARK  EVERYDAY HEROES

DE KRACHT VAN GLAS  DE KRACHT VAN GLAS

PASSIEF RENOVEREN  PASSIEF RENOVEREN

SLIM WERKEN  SMART OFFICE DESIGN

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM  DE SYMFONIE

AANPAK LEEGSTAND  VELPERBOEST